Reloj Data i hora oficial:
23/06/2021 07:39:02

Informació General

L'entitat pública empresarial Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) es configura com un organisme públic dels previstos en l'article 43.1.b) de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat, adscrit al Ministeri de Foment a través de la Secretaria General d'Infraestructures. Disposa de personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins i patrimoni propi i es regeix pel que estableix la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del Sector Ferroviari, en la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organització i Funcionament de l'Administració General de l'Estat, en les normes de desenvolupament d'ambdós, en el present Estatut i en la legislació pressupostària i la resta de normes que se li apliquen. En defecte d'aquestes normes, se li aplicarà l'ordenament jurídic privat.

 

S'aplicarà a ADIF el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, quan exercisca potestats administratives i quant a la formació de voluntat dels seus òrgans.

 

En l’exercici de les seues funcions, ADIF actuarà amb autonomia de gestió, dins dels límits establerts en la Llei del Sector Ferroviari, en el present Estatut i resta de legislació que li siga d’aplicació, i tenint en compte, en tot cas, la garantia de l’interés públic, la satisfacció de les necessitats socials amb la màxima qualitat, la seguretat dels usuaris i l’eficàcia global del sistema ferroviari.

 

Per aquesta raó, ADIF s’hi troba dins de l’abast de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, que garanteix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics. Per una banda, per a les Administracions, el ciutadà es converteix en l’eix central de la seua estratègia de prestació de serveis. Per altra banda, el ciutadà pot veure les Administracions com a organismes més uniformes, accessibles i orientats a respondre a les seues necessitats.

 

Conforme a l’esmentada Llei, les aplicacions i sistemes d’informació electrònics utilitzats permetran la instrucció per mitjans electrònics dels procediments, han de garantir la tramitació ordenada dels expedients i facilitar la simplificació i la publicitat dels procediments, de manera que permeta al ciutadà, de forma sencilla, accedir a la informació i serveis de la seua competència, presentar sol·licituds i recursos i realitzar tràmits o accedir a les notificacions i comunicacions que els remeta ADIF.

 

Amb aquests fins i conforme a l’article 10 de la Llei 11/2007, de 22 de juny d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics s’ha creat la seu electrònica d’ADIF, que és una oficina virtual a través de la qual el ciutadà té accés a tota aquella informació i serveis en línia que l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries posa a la seua disposició en Internet de forma actualitzada per atendre el dret dels ciutadans d’interactuar amb l'Administració per mitjans electrònics, tal com estableix la refereida llei.

 

Finalment cal indicar que ADIF està treballant en la millora continua de la prestació de serveis als ciutadans, motiu pel qual s’estan incorporant successivament diferentes tràmits individualitzats a aquesta seu electrònica.

  • Resolució de 22 de juny de 2010,
    del President de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries de creació de la Seu Electrònica. (717 Kb. pdf)
  • Resolució de 24 de novembre de 2010,
    de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, per la qual es crea el Registre Electrònic de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries. (177Kb. pdf)