Reloj Data e hora oficial:
18/09/2021 22:08:45

Regulación legal do rexistro telemático

 • Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro.
  De Protección de datos de carácter persoal. (73 Kb. pdf)
 • Lei 56/2007, do 28 de decembro.
  De Medidas de pulo da sociedade da información. (168 Kb. pdf)
 • Lei 11/2007 do 22 de xuño.
  De acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. (533 Kb. pdf)
 • Lei 59/2003, do 19 de decembro.
  De sinatura electrónica. (98 Kb. pdf)
 • Lei 34/2002 do 11 de xullo.
  De medidas da sociedade da información e de comercio electrónico. (105 Kb. pdf)
 • Lei 24/2001 do 27 de decembro.
  De medidas fiscais, administrativas e de orde social. (683 Kb. pdf)
 • Lei 30/1992 do 26 de novembro.
  De réxime xurídica das administracións públicas e de procedemento administrativo común. (2.379 Kb. pdf)
 • Real Decreto 136/2010 do 12 de febreiro.
  Polo que se modifica o Real Decreto 772/1999 do 7 de maio, polo que se regula a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións perante a Administración Xeral do Estado, a expedición de copias de documentos e devolución de orixinais e o réxime das oficinas de rexistro. (171 Kb. pdf)
 • Real Decreto 1671/2009 do 6 de novembro.
  Polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. (437 Kb. pdf)
 • Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro.
  Polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal. (240 Kb. pdf)
 • Real Decreto 1494/2007 do 12 de novembro.
  Polo que se aproba o regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social. (63 Kb. pdf)
 • Real Decreto 209/2003 do 21 de febreiro.
  Polo que se regulan os rexistros e as notificacións telemáticas, así como a utilización de medios telemáticos para a substitución da achega de certificados polos cidadáns. (50 Kb. pdf)
 • Real Decreto 1465/1999 do 17 de setembro.
  Polo que se establecen criterios de imaxe institucional e se regula a produción documental e o material impreso da Administración Xeral do Estado. (37 Kb. pdf)
 • Real Decreto 772/1999 do 7 de maio.
  Polo que se regula a presentación de solicitudes, escritos e comunicacións perante a Administración Xeral do Estado, a expedición de copias de documentos e devolución de orixinais e o réxime das oficinas de rexistro (redacción dada polo R.D. 136/2010). (41 Kb. pdf)
 • Real Decreto 1308/1992 do 23 de outubro.
  Polo que se declara ao laboratorio do Real Instituto e Observatorio da Armada, como laboratorio depositario do patrón nacional de Tempo e laboratorio asociado ao Centro Español de Metroloxía. (187 Kb. pdf)
 • Resolución do 26 de novembro de 2009.
  Da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se establece o calendario de días non hábiles no ámbito da Administración Xeral do Estado para o ano 2010, a efectos de cómputo de prazo. (518 Kb. pdf)