Reloj Data e hora oficial:
18/09/2021 21:11:36

Data e hora oficial da sede

O artigo 26.1 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos sinala que “os rexistros electrónicos se rexerán a efectos de cómputo dos prazos imputables tanto aos interesados como ás administracións públicas pola data e hora oficial da Sede Electrónica de acceso, que deberá contar coas medidas de seguridade necesarias para garantir a súa integridade e figurar visible”.

 

Así mesmo, o artigo 6.2 j) do Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, establece que as Sedes Electrónicas indicarán a “data e hora oficial aos efectos previstos no artigo 26.1 da Lei 11/2007, de 22 de xuño”.

 

Por último, o artigo 15.2 do Real Decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica, indica que “a sincronización da data e a hora se realizará co Real Instituto e Observatorio da Armada, de conformidade co previsto sobre a hora legal no Real Decreto 1308/1992, do 23 de outubro”.

 

En cumprimento destas disposicións ofrécese a data e hora oficial da Sede Electrónica do Administrador de Infraestruturas Ferroviarias.