Reloj Data i hora oficial:
18/09/2021 21:03:09

Regulació legal del registre telemàtic

 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
  de Protecció de Dades de Caràcter Personal (73 Kb. pdf)
 • Llei 56/2007, de 28 de desembre,
  de Mesures d’Impuls de la Societat de la Informació. (168 Kb. pdf)
 • Llei 11/2007 de 22 de juny.
  D’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. (533 Kb. pdf)
 • Llei 59/2003, de 19 de desembre,
  de signatura electrònica. (98 Kb. pdf)
 • Llei 34/2002 d’11 de juliol.
  De serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. (105 Kb. pdf)
 • Llei 24/2001, de 27 de desembre.
  De Mesures Fiscals, Administratives i d’Ordre Social. (683 Kb. pdf)
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre.
  De Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. (2.379 Kb. pdf)
 • Reial Decret 136/2010 de 12 de febrer.
  Pel qual es modifica el Reial Decret 772/1999 de 7 de maig, pel qual es regula la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant l’Administració General de l’Estat, l’expedició de còpies de documents i devolució d’originals i el règim de les oficines de registre. (171 Kb. pdf)
 • Reial Decret 1671/2009 de 6 de novembre.
  Pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. (437 Kb. pdf)
 • Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre.
  Pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. (240 Kb. pdf)
 • Reial Decret 1494/2007 de 12 de novembre.
  Pel qual s’aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social. (63 Kb. pdf)
 • Reial Decret 209/2003 de 21 de febrer.
  Pel qual es regulen els registres i les notificacions telemàtiques, així com la utilització de mitjans telemàtics per a la sustitució de l’aportació de certificats pels ciutadans. (50 Kb. pdf)
 • Reial Decret 1465/1999 de 17 de setembre.
  Pel qual s’estableixen criteris d’imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprés de l’Administració General de l’Estat.. (37 Kb. pdf)
 • Reial Decret 772/1999 de 7 de maig.
  Pel qual es regula la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant l’Administració General de l’Estat, l’expedició de còpies de documents i devolució d’originals i el règim de les oficines de registre (redacció donada pel RD 136/2010). (41 Kb. pdf)
 • Reial Decret 1308/1992 de 23 d’octubre.
  Pel qual es declara al Laboratori del Reial Institut i Observatori de l’Armada, com a laboratori dipositari del patró nacional de Temps i laboratori associat al Centre Espanyol de Metrologia. (187 Kb. pdf)
 • Resolució de 26 de novembre de 2009.
  De la Secretaria d’Estat per a la Funció Pública per la qual s’estableix el calendari de dies inhàbils en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat per a l’any 2010, a efectes de còmput de termini. (518 Kb. pdf)