Reloj Data i hora oficial:
18/09/2021 22:27:29

Protecció de dades

La Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (LOPD), fixa una sèrie de drets que qualsevol persona física pot exercir davant qualsevol entitat pel que concerneix al tractament de les dades personals amb el fi de garantir el seu honor i intimitat tant personal com familiar: els drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (ARCO).

 

De conformitat amb allò que s'ha establert en l’esmentada llei informem que les dades personals seran incorporades a un fitxer titularitat d'ADIF la finalitat del qual és possibilitar l'accés als serveis oferts a través de la seu electrònica en l’adreça electrònica a https://sede.adif.gob.es. ADIF, com a responsable del tractament, adoptarà les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal que s'aportin, evitant-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. ADIF tractarà aquestes dades conforme a les condicions determinades en aquest apartat. Així mateix, s'informa que els usuaris podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant ADIF en la forma legalment prevista, mitjançant sol·licitud a través d’aquesta seu electrònica.