Reloj Data i hora oficial:
18/09/2021 22:21:00

Data i hora oficial de la Seu

L’article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics assenyala que “els registres electrònics es regiran a efectes de còmput dels terminis imputables tant als interessats com a les Administracions Públiques per la data i hora oficial de la Seu Electrònica d’accés, que haurà de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per a garantir la seva integritat i figurar visible”.

 

Així mateix, l’article 6.2 j) del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, estableix que les Seus Electròniques indicaran la “data i hora oficial als efectes previstos en l’article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny”.

 

Finalment, l’article 15.2 del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Electrònica, indica que “la sincronització de la data i la hora es realitzarà amb el Reial Institut i Observatori de l’Armada, de conformitat amb allò previst sobre l’hora legal en el Reial Decret 1308/1992, de 23 d’octubre”.

 

En compliment d'aquestes disposicions s'ofereix la data i hora oficial de la Seu Electrònica de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries.