• Inici Seu Electrònica
  • Ajuda
Reloj Data i hora oficial:
24/07/2021 04:13:58

Què es la signatura electrònica?

Seguretat de la signatura electrònica

Sobre la base dels principis d’integritat, autenticitat, no repudi i confidencialitat s’ha construït una important infraestructura aconseguint proveir tots aquests valor afegits a les comunicacions electròniques. 

 

Tècnicament, la seguretat ve donada per la criptografía de clau asimètrica aplicada a la signatura electrónica de documents.

 

Per altra banda, la seguretat des del punt de vista jurídic, també és necessària. En el cas d’Espanya està garantida a través de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. Des de setembre de 1999 és possible l’ús de la signatura electrònica en Espanya en documents electrònics, regulada en aquell moment pel Reial Decret-llei 14/1999, de 17 de setembre, sobre signatura electrònica, actualment derogat.

 

La Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica defineix la signatura electrònica diferenciant tres tipus:

 

-  La signatura electrònica general, que equivaldria a una signatura manuscrita digitalitzada. "La signatura electrònica és el conjunt de dades en forma electrònica, consignades juntament amb altres o associades a elles, que puguin ser utilitzades com a mitjà d'identificació del signant".

 

La signatura electrònica avançada. "(...) és la signatura electrònica que permet identificar al signant i detectar qualsevol canvi ulterior de les dades signades, que està vinculada al signant de manera única i a les dades a què es refereix i que ha estat creada per mitjans que el signant pot mantenir sota el seu control exclusiu".

 

- La signatura electrònica reconeguda. "Es considera signatura electrònica reconeguda la signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura. La signatura electrònica reconeguda tindrà respecte de les dades consignades en forma electrònica, el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb les consignades en paper".

 

La legislació en vigor més destacada sobre la signatura electrónica a escala europea i estatal és la següent:

A escala europea:

  • Directiva 1999/93/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 1999, per la qual s’estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica.
  • Directiva 2000/31/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2000, relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic en el mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

A escala estatal:

  • Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
  • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
  • Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d’Impuls de la Societat de la Informació.